Gospodarka odpadami

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Aktualny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących w 2020 roku znajdują się tutaj Deklaracja

Harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące w 2020 roku

Aktualne harmonogramy odbiorów odpadów obowiązujących w 2020 roku znajdują się tutaj – HarmonogramyJAK SEGREGOWAĆ-1

Opłaty

Zawiadomienie Wójta Gminy Wiskitki

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 kwietnia 2020r. nastąpiła zmiana w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

 • w zabudowie jednorodzinnej 29,00 zł miesięcznie osoby;
 • w zabudowie wielolokalowej 25,00 zł miesięcznie osoby.

2) Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi:

 • w zabudowie jednorodzinnej 116,00 zł miesięcznie osoby;
 • w zabudowie wielolokalowej 100,00 zł miesięcznie osoby.

3) Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 169,30 zł dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
4) Podwyższona ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 350,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zgodnie z uchwałą  nr 16/XIX/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 12.03.2020r., (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 13 marca 2020r. poz. 3271) zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

– właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. z 2019r. poz.1390, poz. 1907). , w wysokości 14% od obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny,

– właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 14% od obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

Uwaga:

W przypadku zastosowania powyższych wariantów wysokość opłaty miesięcznie wynosi:

 1. w zabudowie jednorodzinnej – 29,00 zł. od 1 osoby,
 2. dla rodzin w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady – 24,94 zł. od 1 osoby,
 3. dla rodzin wielodzietnych w zabudowie jednorodzinnej posiadających ważne Karty Dużej Rodziny – 24,94 zł. od 1 osoby,
 4. dla rodzin wielodzietnych w zabudowie jednorodzinnej posiadających ważne Karty Dużej Rodziny i kompostujących bioodpady – 20,88 zł. od 1 osoby,
 5. w zabudowie wielolokalowej (bloki, kamienice) – 25,00 zł. od 1 osoby,
 6. dla rodzin wielodzietnych w zabudowie wielolokalowej posiadających ważne Karty Dużej Rodziny –21,50 zł od 1 osoby.

Informuję ponadto, że nie jest Pan/i obowiązany/a do złożenia nowej deklaracji w przypadku gdy:

 • nie zmienia się ilość osób przebywających na nieruchomości;
 • w 2020 roku została złożona deklaracja dotycząca zwolnienia z części opłaty dla kompostowników i uwzględniała zwolnienie;
 • została złożona deklaracja dotycząca zwolnienia z części opłaty dla rodzin wielodzietnych,

W związku ze zmianą harmonogramów wywozu od dnia 01 kwietnia 2020 roku, nie będzie drugiego wywozu odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji. Mieszkańcy gminy Wiskitki mogą dostarczyć tego typu odpady z gospodarstwa domowego we własnym zakresie w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie (PGK)  przy ulicy Czystej 5, tel. (46) 855-40-41 wew.262.

Odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie będą przyjmowane.

PSZOK jest czynny od wtorku do soboty w następujących godzinach:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
nieczynne
8:00 – 16:00
10:00 – 18:00
8:00 – 16:00
10:00 – 18:00
8:00 – 16:00

Jak opłacać?

Wpłaty z tytułu: „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” należy dokonywać na rachunek Gminy Wiskitki. Numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat: 62 9304 0002 0000 0648 2000 0320 
Dane do przelewu: Gmina Wiskitki ul. Kościuszki 1 96-315 Wiskitki.
W tytule należy podać: Opłata za odpady, imię i nazwisko, adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz miesiąc lub okres za jaki opłata jest wniesiona.

Dodatkowo informujemy, że wpłat na powyższy numer rachunku można również dokonywać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Wiskitkach.

Uwaga!

 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Gmina Wiskitki nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług dlatego Gmina Wiskitki nie wystawia faktur.

Uchwały w zakresie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o zwolnieniach w części z opłat

Uchwała Nr 16/XIX/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 12 marca 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 15/XIX/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 12 marca 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Skip to content